Algemene voorwaarden Beyoutiful by Rani
Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle
overeenkomsten tussen Beyoutiful by Rani en de klant.
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Beyoutiful by Rani aangegeven
heeft die behandeling uit te zullen voeren.
Artikel 3 – Verplichtingen van Beyoutiful by Rani
3.1 Beyoutiful by Rani staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst
en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke
materialen en middelen.
3.2 Beyoutiful by Rani licht de klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en
eventuele risico’s van de behandeling.
3.3 Beyoutiful by Rani voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.
Artikel 4 – Verplichtingen van de klant
4.1 De klant dient alle gegevens aan Beyoutiful by Rani te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed
uitvoeren van de behandeling.
4.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Beyoutiful by Rani op de hoogte te brengen van
eventuele specifieke wensen.
Artikel 5 – Voorschot
Bij boeking dient de klant een niet terugvorderbaar voorschot te betalen.
Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor
een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
Artikel 6 – De voor- en nazorg instructies
6.1 De klant verbindt zich ertoe voor- en/of nazorg instructies, die door Beyoutiful by Rani verstrekt worden, goed na
te lezen en deze na te leven voor het beste resultaat.
6.2 Beyoutiful by Rani is niet aansprakelijk voor wonden of oneffenheden veroorzaakt door het niet opvolgen van de
voor- en/of nazorg instructies.
6.3 Indien de afspraak ter plaatse of binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd dient te worden omdat
er geen rekening gehouden werd met de voor- en/of nazorg instructies wordt het voorschot ingehouden.
2
Artikel 7 – Annulatie
7.1 Annuleringen of wijzigingen dienen ten laatste 48 uur voor de afspraak gemeld te worden per mail op info@beyoutifulbyrani.be.
7.2 Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt
voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden.
Artikel 8 – No – shows
8.1 De klant die niet komt opdagen op een afspraak, zonder Beyoutiful by Rani hiervan te verwittigen zal geschrapt
worden uit het boekingssysteem van Beyoutiful by Rani.
8.2 Hiervan kan eenmalig worden afgeweken indien het volledige bedrag van de nog uit te voeren
behandeling op voorhand wordt gestort op het rekeningnummer BE96 0017 8075 5605 met vermelding
van de volledige naam van de klant.
Artikel 9 – Te laat komen
De klant die verhinderd is en later op de afspraak zal aankomen, dient Beyoutiful by Rani zo snel mogelijk te verwittigen
op het telefoonnummer op de website.
Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd komt, wordt de afspraak
geannuleerd en het voorschot ingehouden. De klant dient online een nieuwe afspraak te maken.
Artikel 10 – Zwangerschap
De klant die de afspraak wegens zwangerschap dient te annuleren, krijgt het voorschot terugbetaald in de
vorm van een tegoedbon. Deze zal één jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor eender welke
behandeling en/of aankoop bij Beyoutiful by Rani en op de webshop van Beyoutiful by Rani. Deze tegoedbon kan ook aan iemand
cadeau worden gegeven.
Artikel 11 – Recht tot annulatie bij verkeerde inboeking
De klant dient ten alle tijden na te kijken of de juiste behandeling ingeboekt werd. De afspraak kan
gewijzigd worden indien de klant een verkeerde behandeling ingeboekt heeft.
Artikel 12 – Persoonsgegevens
De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste gegevens. Indien de gegevens incorrect ingegeven
worden, kan dit tot het niet ontvangen van cruciale informatie leiden over de behandeling incl. de
herinneringsmail.
Artikel 13 – Kinderen
Kinderen worden niet toegelaten tot het instituut. Dit omdat Beyoutiful by Rani de veiligheid van de klant, hygiëne en
rust tijdens de behandelingen wil garanderen.
Artikel 14 – Voor- en na- foto’s
Tijdens elke behandeling worden er voor- en na- foto’s getrokken. Deze foto’s dienen om de progressie
van de behandeling bij te houden en kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
3
Indien hiervoor geen akkoord wordt gegeven, dient de klant dit voor de behandeling te melden.
Artikel 15 – Betalingen ter plaatse
Beyoutiful by Rani accepteert betalingen in contanten/ bankcontact of mobile betalingen per QR-code.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
16.1 Beyoutiful by Rani is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige
informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
16.2 Beyoutiful by Rani is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die
de klant heeft meegenomen naar het instituut.
Artikel 17 – Compensatie
17.1 Indien de klant een terugbetaling zou eisen voor een gedane of een gedeeltelijke gedane
behandeling, zal Beyoutiful by Rani deze compenseren met een kortingsbon met een maximum van 30% welk gebruikt
kan worden voor een product die besteld kan worden via de webshop van Beyoutiful by Rani.
Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De overeenkomsten gesloten door Beyoutiful by Rani, en alle andere verbintenissen van Beyoutiful by Rani zijn uitsluitend
onderworpen aan het Belgische recht.
De hoven en rechtbanken van Antwerpen, waar toepasselijk de afdeling Antwerpen daarvan, zullen
bevoegd zijn om kennis te nemen van elke vordering die zou voortvloeien uit de door Beyoutiful by Rani gesloten
overeenkomsten en aangegane verbintenissen, onverminderd het recht van Beyoutiful by Rani om zich tot een andere
bevoegde rechter te wenden.